تعیین جایزه حد نصابی در مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) باید الگویی برای دیگر مسابقات قرآنی باشد

مدیر دارالقرآن امام علی(ع) از شرکت بیش از ۵ هزار نفر از بانوان قرآنی در مسابقات سراسری این دارالقرآن و شناسایی نخبگان… ...