جوانان در منطق اسلام اهمیت فوق العاده‌ای دارند

وزير آموزش و پرورش: برای بررسی برخی گزارش ها مبنی بر اجرای سند 2030 در مدارس، کارگروه ویژه ای تشکیل شده است. ...