آغاز طرح پاکسازي حريم راه هاي استان قم

معاون خدمات شهری شهرداری: تفکیک زباله از مبدا در قم از 2 درصد به 10 درصد رسیده است. ...