آغاز نخستين کنگره بزرگداشت شهداي جبهه مقاومت

بخشی از قطارهاي عبوري ايستگاه محمديه به مقصد جنوب به ايستگاه مرکزي قم منتقل شدند . ...