آسیب نارضایتی مردم به همه می رسد/ پاسخگویی به مردم شاخصه حکمرانی خوب

ایلنا: استاندار جدید قم با بیان اینکه همه ما در یک کشتی نشسته ایم و باید در راستای خدمت به مردم و رضایتمندی آنان گام برداریم، تاکید کرد: بدانیم که اگر خدای ناکرده… ...