موضع‌گیری درباره تصوف مستلزم شناخت ریشه‌های سیاسی و اجتماعی آن است

گروه معارف ــ استاد دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: برخی بدون هیچ منبع و اسنادی عنوان می‌کنند که تصوف توسط عباسیان برای مقابله با اهل بیت(ع) شکل داده شد در حالی که چنین جریانی توسط یک حکومت در یک زمان آنی شکل نمی‌گیرند از این رو برای شناخت تصوف نیز باید به ریشه‌های اجتماعی و سیاسی و تاریخی و... توجه داشت. ...