تصویب کلیات برنامه های عملیاتی رونق تولید استان

کارخانجات تعمیرات دیزل راه آهن قم به زودی به بهره برداری می رسد. ...