منتفی بودن تهدید نظامی علیه ایران

حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی گفتند: داشتن قوای مسلح قدرتمند و با صلابت، دشمن را برای تجاوز نظامی به کشور هراسناک می کند. ...