ریل گذاری در تصمیمات یکی از مهمترین اولویت های شما است / خراسان جنوبی مردمانی صبور و عالم پروری دارد

وی خطاب به استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی از خصلت های شما پرهیز از حاشیه است و ریل گذاری در تصمیمات یکی از مهمترین… ...