استاندار قم بر ضرورت اشتغال و حمایت زندانیان آزادشده از جرائم غیرعمد برای بازگشت به جامعه تأکید کرد. " /> زندانیان جرائم غیرعمد Archives | صبح قم | اخبار قم

لزوم حمایت از زندانیان آزادشده جرائم غیرعمد برای بازگشت به جامعه

استاندار قم بر ضرورت اشتغال و حمایت زندانیان آزادشده از جرائم غیرعمد برای بازگشت به جامعه تأکید کرد.

...