مومنِ پارسا

به گزارش ایرنا، متولد دی ماه ۱۳۱۶ در قم و دقیق النظر در مباحث علمی. روحانی انقلابی سرشناسی که در مبارزه با ظلم و جور رژیم پهلوی با پیروی از امام خمینی(ره) تمام سختی ها از جمله دستگیری و تبعید را به جان خرید. دستگیری در فروردین ۱۳۵۳ و تبعید به شهداد کرمان و تویسرکان ...