بررسی راهکارهاي تقويت نهاد شوراها

رئيس مرکز بهداشت استان قم از ورود بخش خصوصي براي نظارت بر ايمني و بهداشت محيط هاي کاري قم خبر داد. ...