خدمات ارزشمند پرستاران با پاداش مادی قابل جبران نیست

سرپرست دادستان عمومی و انقلاب پردیسان قم به همراه تعدادی از مسئولین و فرمانده هان پاسگاههای نیروی انتظامی به مناسبت… ...