نصب ۶ سامانه سرعت سنج در بزرگراه آیت الله بروجردی

هدف دستگاه قضا از ارتباط با حوزه و دانشگاه، کادرسازی از این دو نهاد علمی کشور است ...