سپاه محبوب همه اقشار ملت

آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: سپاه پاسداران باید از نظر توان و تجهیز دفاعی و نظامی و معنوی قدرتمندتر باشد. ...