توصیه‌های امام(ره) در زمینه اقتصادی زمین مانده است

شعار سال: آیت الله محی الدین حائری شیرازی با بیان اینکه ما در استفاده از تجربه غرب در علم آموزی مشکلی نداریم، گفت: آنچه که نباید اتفاق بیافتد به کارگیری علوم غربی در کشور اسلامی ماست. کرسی علوم انسانی در کشور به منزله تنگه احد است وی با تاکید بر جایگاه ظریف و کلیدی علوم ...