عفاف قبل از اینکه یک مفهوم فقهی باشد یک موضوع اخلاقی است

قم - عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، ورود به فقه متعارف را امری ضروری دانست و گفت: عفاف قبل از اینکه یک مفهوم فقهی باشد، یک مفهوم اخلاقی است. ...