پزشک و پرستار از یک خانواده هستند/نباید برخی با ایجاد ذهنیت میان آنها فاصله ایجاد کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه پزشک و پرستار از یک خانواده هستند گفت: این را نه تنها با زبان، بلکه با عمق جان باور داریم و معتقدیم که مشکلات جامعه سلامت را باید در درون خانواده خود حل کنیم. ...