برنامه‌های فرهنگی شورای شهر قم با محوریت مسجد محوری دنبال می‌شود

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم گفت: برنامه‌های فرهنگی با راهبرد مسجد محوری دنبال می‌شود، چراکه اگر مشکلات… ...