جاده قدیم قم – تهران مسدود شد

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ، خطر سیل ناشی از بارندگی های اخیر را به نعمتی کم سابقه در استان قم تبدیل کرد. ...