قطار پرسرعت تهران-قم-اصفهان استثنایی ترین طرح های راه

استاندار قم گفت: طرح احداث قطار پرسرعت تهران- قم-اصفهان یکی ازاستثنایی‌ترین طرح‌های راه در قم است که در زمان۴۰دقیقه مسافران رااز قم به ایستگاه راه آهن مرکزی تهران منتقل می‌کند. شعار سال: استاندار قم گفت: طرح احداث قطار پرسرعت تهران- قم-اصفهان یکی ازاستثنایی‌ترین طرح‌های راه در قم است که در زمان۴۰دقیقه مسافران رااز قم به ...