تجلیل از قهرمانان ورزشی استان قم

چند نخبه قمی با تولید چوب مصنوعی، امیدها را برای احیا و محاظفت از جنگل ها زنده کرده اند. ...