مدیرکل جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، چارچوب نظری فعالیت حراست این واحد دانشگاهی را بر چهار اصل اساسی عنوان کرد. " /> قوانین و مقررات Archives | صبح قم | اخبار قم

حراست دانشگاه آزاد اسلامی قم بر ۴ اصل استوار است

مدیرکل جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، چارچوب نظری فعالیت حراست این واحد دانشگاهی را بر چهار اصل اساسی عنوان کرد.

...