گذری بر قیام ۱۵ خرداد/ آوایی که در گوش تاریخ ماندگار شد

قم - صبح ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ کماندوهای رژیم پهلوی قیامی را سرکوب کردند که سرآغاز انقلاب شد؛ انقلابی که از قم شروع و به سراسر کشور گسترش یافت. ...