رئیس مرکز مشاوره آماری و محاسبات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با حکم معاون پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی منصوب شد. " /> محاسبات علمی Archives | صبح قم | اخبار قم

رئیس مرکز مشاوره آماری و محاسبات علمی دانشگاه آزاد قم معرفی شد

رئیس مرکز مشاوره آماری و محاسبات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با حکم معاون پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی منصوب شد.

...