برنامه جامع پژوهش حوزه تدوین شد

گروه معارف ــ معاون پژوهش حوزه علمیه از تدوین سند جامع پژوهش در حوزه خبر داد و گفت: مراحل این طرح به تدریج در حال اجراست و هدف غایی ما هم رسیدن به شعار «هر طلبه یک اثر» است. ...