بهره برداری از کارخانجات تعمیرات دیزل قم ؛ به زودی

هدف دستگاه قضا از ارتباط با حوزه و دانشگاه، کادرسازی از این دو نهاد علمی کشور است. ...