استاندار قم گفت: محتوای تولیدی در مساجد قم باید قابلیت انتشار در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد و با الگوپردازی فرا‌ملی تدوین شود. " /> کانون فرهنگی هنری مساجد Archives | صبح قم | اخبار قم

محتوای تولیدی مساجد باید قابلیت نشر بین‌المللی داشته باشد

استاندار قم گفت: محتوای تولیدی در مساجد قم باید قابلیت انتشار در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد و با الگوپردازی فرا‌ملی تدوین شود.

...