مشکلات زیست محیطی کشتارگاه قم

شعار سال: صحبت از سلامت است، سلامت جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفری که قطعا وقتی جایی سخن از سلامت و این آمار از جمعیت باشد دیگر مجالی برای مقدمه چینی باقی نمی‌ماند و باید یک راست مسیر را به سمت اصل موضوع کشاند باید از وضعیت بهداشتی کشتارگاه شهرداری قم و ...