از طرح های منابع طبیعی به شدت حمایت می کنیم

استاندار قم،‌ با بیان اینکه برای حمایت از منابع طبیعی به دنبال استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران هستیم، گفت: از طرح‌های منابع طبیعی به شدت حمایت می‌کنیم. ...