تشکیل کمیته‌های مدیریت مصرف بهینه در ادارات

استاندار قم با اشاره به اینکه کارآمدترین کار در شرایط کنونی تغییر نگاه‌ها در حوزه مدیریت مصرف است، گفت: باید وضعیت مصرف را تغییر دهیم و در این راستا نیز باید تشکیل کیمته‌های مدیریت مصرف بهینه در ادارات دنبال شود. شعار سال: استاندار قم با اشاره به اینکه کارآمدترین کار در شرایط کنونی تغییر نگاه‌ها ...