اشتباه وحشتناک مسئولین برگزاری آزمون سراسری در قم

در یکی از مراکز برگزاری آزمون سراسری در استان قم مسئولین اشباهی را انجام دادند که اعتراضات شدیدی را به ارمغان آورد. شعارسال: در یکی از مراکز برگزاری آزمون سراسری در استان قم مسئولین اشباهی را انجام دادند که اعتراضات شدیدی را به ارمغان آورد. سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت ...