ارتقای کیفیت آموزشی در افزایش توانمندسازی دانشجویان مؤثر است

مدیرگروه آموزشی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بر ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار تأکید کرد. ...

تربیت نیروی انسانی كارآمد در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر پژوهش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: این دانشگاه در تربیت نيروی انسانی كارآمد و مورد نياز جامعه به لحاظ کیفیت آموزشی موفق بوده است.

...