مهندسان ساختمان در ایجاد امنیت پس از زلزله اخیر نقش مهمی دارند

معاون امور عمرانی استاندار قم گفت: زلزله اخیر ترس در دل مردم ایجاد کرده که مهندسان نسبت به این موضوع مسئول هستند و باید آنان اطمینان لازم برای تعدیل رفتار افراد و مردم نسبت به این موضوع را ایجاد کنند. شعارسال: معاون امور عمرانی استاندار قم گفت: زلزله اخیر ترس در دل مردم ایجاد کرده ...