بیانیه شورای عالی حوزه در حمایت از بیانیه رهبری

۹۸طرح عمرانی محرومیت زدایی به همت قرارگاه محرومیت زدایی و بسیج سازندگی سپاه امروز به بهره برداری رسید ...