رژه واحدهای موتوری حافظین عرصه های طبیعی

در مراسمی از مجاهدت های آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین تجلیل شد. ...