تحقق تمدن سازی اسلامی با اتکا به توان داخلی

امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی طرح گازرسانی به 20 روستای بخش مرکزی افتتاح شد. ...