بیهقی برجسته بود که تاریخش برجسته شد

استاد ادبیات دانشگاه قم عنوان کرد: ویژگی ها و خصوصیات بیهقی بود که سبب برجستگی تاریخ بیهقی و شهرت فراوان آن شد. ...