به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، محمد اسلامی با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیسجمهور در خصوص مجری احداث راهآهن سریعالسیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک، اظهار کرد: در این مصوبه اختیارات توسط شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل تفویض شد تا عملیات مدیریت و راهبری از سوی شرکت ساخت و توسعه با حفظ مسئولیت قانونی شرکت راهآهن انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تغییرات ماهوی صرفاً به خاطر عدم انطباق اسنادی بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل برخورداری طرح راهآهن سریعالسیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک از یک طرف خارجی که تضامین لازم برای تأمین مالی این طرح را فراهم کرده و اینکه تغییر و جابجایی اسناد آن زمانبر بود، مصوبه قبلی اصلاح شد.